W zakresie obsługi księgowej oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym (dla stałych klientów biura).

W zakresie obsługi płacowo-kadrowej oferujemy:

 • sporządzanie i rozliczanie umów o pracę, dzieło, zlecenie,
 • naliczanie wynagrodzeń, podatków od wynagrodzeń oraz składek ZUS,
 • sporządzanie i aktualizacja kart wynagrodzeń i zasiłkowych,
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach,
 • zakładanie i kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 • kontrola terminowości badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie i ewidencja: umów o pracę wraz ze zmianami, świadectw pracy,
 • ustalanie uprawnień, ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy.

Pozostałe usługi na życzenie klienta:

 • pomoc przy zakładaniu zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • pomoc w opracowywaniu biznes planów,
 • tworzenie planów kont,
 • tworzenie zasad polityki rachunkowej przedsiębiorstwa,
 • tworzenie zasad obiegu dokumentów księgowych,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, itp.,
 • przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do organów skarbowych dotyczących bieżących spraw związanych z prowadzaną działalnością,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji i informacji miesięcznych oraz rocznych PFRON,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS.